PDF Drukuj Email
Dodany przez | piątek, 24 października 2014 17:26 | Poprawiony: sobota, 25 października 2014 17:13
Nowa karta parkingowa
Karta parkingowa to dokument, który pozwala osobom z niepełnosprawnością do parkowania na tzw. „kopertach”. Dokument ten wydawany jest osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi, a otrzymać go można tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Regulacje dotyczące kart parkingowych znaleźć możemy w Ustawie Prawo o ruchu drogowym. Ustawa ta doczekała się nowelizacji w zakresie wydawania i obowiązywania przedmiotowych kart. Od 1 lipca 2014 roku obowiązują zmienione zasady dotyczące kart. Do tej pory karty były wydawane bezterminowo; po wejściu w życie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym - nie dłużej niż na 5 lat. Zgodnie z przepisami uprawnionymi do otrzymania kart parkingowych są osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Nowe karty są imienne i wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na pięć lat. Placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują karty parkingowe na okres trzech lat.

Zgodnie z obowiązującym prawem stare karty parkingowe obowiązują do końca daty swojej ważności jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2014 roku.

Zmiany mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z używaniem kart, jednak niosą też pewne niedogodności – pomimo ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w którym zawarta jest informacja o spełnieniu warunku z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a które zostało wydanie przed 1 lipca 2014 roku, niestety musimy raz jeszcze stanąć przed komisją ds. orzekania o niepełnosprawności. Możemy wnioskować co prawda tylko o orzeczenie co do art. 8 cytowanej wyżej ustawy ale w żaden sposób nie jest to ułatwienie bowiem procedura taka jest identyczna jak co do całego orzeczenia. I koszty, rzecz jasna, również musimy ponosić.

Stare karty obowiązują co prawda do końca listopada, lecz posłowie z sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny zaproponowali jednak wydłużenie tego terminu do połowy przyszłego roku argumentując, że gdy będzie duży napływ wniosków o orzeczenie niepełnosprawności, niektóre osoby nie zdążą uzyskać nowej karty parkingowej. Aktualnie trwa proces legislacyjny, nowelizację przyjęto już w sejmie i senacie i skierowano do podpisu Prezydenta. Biorąc pod uwagę terminy w procesie legislacyjnym jest szansa na wejście w życie tej nowelizacji tak, by dotychczasowe karty obowiązywały najpóźniej do końca czerwca 2015 roku.

Od stycznia 2016 r. ma zacząć funkcjonować elektroniczna centralna ewidencja kart parkingowych.

Wraz ze zmianami w wydawaniu kart parkingowych w Kodeksie wykroczeń pojawiło się nowe wykroczenie: posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, za co można dostać grzywnę do 2 tys. zł.

Karol Łukasiewicz